Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Entertrain Events

 

 

1. Annuleren van deze opdracht is behoudens in geval van force majeur niet mogelijk.

 

2. Opdrachtgever verklaart hierbij meerderjarig te zijn, of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten onderteken door een ouder of voogd.

 

3. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van ‘Entertrain’ alleszins bekend te zijn.

 

4. In geval van contractbreuk zal ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding bij wijze van schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan. Dit geldt zelfs in die gevallen waar de schade aanmerkelijk meer heeft bedragen dan voornoemde vergoeding.

 

5. Deze overeenkomst dient binnen 5 werkdagen na dagtekening ondertekend te zijn geretourneerd naar het op de bevestiging vermelde adres.

 

6. Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan zich bij weigering van verlening hiervan niet op overmacht beroepen.

 

7. Bij niet volledig nakomen van deze overeenkomst door ‘Entertrain’, is de opdrachtgever steeds gehouden te betalen over gedeelte waarover prestatie is geleverd. Gladheid onderweg, autopech, extreme filesituaties, of andere onvoorzien oponthoud tijdens de reis worden als overmacht aangemerkt en kunnen geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding.

 

8. Schade, vermissing, enz, aan apparatuur, decors, rekwisieten en materialen, veroorzaakt door publiek danwel onbevoegden wordt door de opdrachtgever volledig vergoedt tegen taxatiewaarden en wel binnen 14 dagen nadat de eventuele schade is toegebracht. Constatering van schade, vermissing, enz is ter beoordeling van ‘Entertrain’.

 

9. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever in geval van slechte weersomstandigheden valt niet onder overmacht en de opdrachtgever blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, eventueel verminderd met niet gemaakte reiskosten.

 

10. Behoudens in geval van grove nalatigheid is ‘Entertrain’ in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zowel materiaal als immaterieel, voortvloeiend uit de op de bevestiging vermelde prestatie.

 

11. ‘Entertrain’ verplicht zich instructies van de opdrachtgever op te volgen voor zover deze instructies geen afbreuk doen aan voornoemde prestatie.

 

12. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een normale manier toegankelijk zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, zulks ter beoordeling van ‘Entertrain’, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende, nuchtere, capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de prestatie weer ter beschikking van ‘Entertrain’ te staan. Tenzij in het contract anders vermeld.

 

13. Indien een netto bedrag is overeengekomen zijn alle lasten (loonbelasting, sociale premies e.d.) voor rekening van de opdrachtgever die voor de juiste afdracht hiervan gerant staat en zorg draagt. (Dit is niet van toepassing op privé feesten zoals; verjaardagen, communiefeesten, bruiloften e.d.)

 

14. Openlucht optredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd podium, tenzij anders vermeld.

 

15. De artiest is verplicht indien verhinderd op te treden door ziekte of ongeval op de overeengekomen datum en tijdstip dit onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken en zo mogelijk e.e.a. aan te tonen middels een doktersattest.

 

16. Eventueel verschuldigde BUMA-rechten, komen te allen tijden voor rekening van de opdrachtgever, welke zorg draagt voor een correcte afdracht van deze rechten.

 

17. Bij een niet tijdige of onvolledige betaling zijn de kosten voor invordering volledig voor de nalatige partij. Bovendien heeft ‘Entertrain’ het recht een rente van 1,5 % per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

 

18. Kosten voor annulering door de opdrachtgever:
Tot 3 maanden voor de afgesproken datum: 25 % van het afgesproken bedrag.
Tot 2 maanden voor de afgesproken datum: 50 % van het afgesproken bedrag.
Tot 1 maand voor de afgesproken datum: 75 % van het afgesproken bedrag.
Minder dan 1 maand voor de afgesproken datum: 100% van het afgesproken bedrag

 

19. Afhaaldatum en tijdstip en retourdatum en tijdstip kunnen ten alle tijden door ‘Entertrain’ gewijzigd worden.

 

20. Het auteursrecht van beeldmateriaal welke vastgelegd zijn tijdens werkzaamheden van Entertrain blijft te allen tijde eigendom van Entertrain Events BV. Entertrain behoudt zich het recht voor om dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, zullen door alle partijen, zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de voor ‘Entertrain’ meest nabijgelegen standplaats van de desbetreffende rechterlijke instantie. Op deze overeenkomst is de Nederlandse rechtspraak van toepassing.